Recurs in interesul legii. Investirea cu formula executorie a biletului la ordin si a cecului nu este atacabila cu recurs:

Examinand sesizarile cu recurs in interesul legii, raportul intocmit de judecatorul raportor si dispozitiile legale ce se solicita a fi interpretate in mod unitar, retine urmatoarele:

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost legal sesizata, iar recursurile in interesul legii sunt admisibile, fiind indeplinite cumulativ cerintele impuse de dispozitiile art. 329 din Codul de procedura civila, cu referire la autorul sesizarii si existenta unei jurisprudente neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretata.

Problema de drept care se cere a fi solutionata prin recursul in interesul legii vizeaza interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu dispozitiile art. 373^3 alin. 1^1 din Codul de procedura civila, din perspectiva caii de atac ce poate fi exercitata impotriva incheierilor prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a titlurilor de credit (cambie, bilet la ordin si cec). Dispozitiile art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc ca "incheierea de investire nu este supusa caii de atac a apelului", iar potrivit art. 106 din acelasi act normativ, dispozitiile art. 61, referitoare la cambie, se aplica in mod corespunzator si biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu.

In ceea ce priveste cecul, aceeasi reglementare este prevazuta prin dispozitia art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe de alta parte, art. 373^3 alin. 1^1 din Codul de procedura civila stabileste ca "incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris in cazurile prevazute de lege nu este supusa niciunei cai de atac".

Din economia textelor legale precitate, rezulta ca incheierile prin care sunt admise cererile de investire cu formula executorie a titlurilor de credit analizate nu sunt supuse niciunei cai de atac, avand in vedere urmatoarele considerente:

Art. 61 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, instituie caracterul de titlu executoriu pentru cambie, iar alin. 3 reglementeaza competenta judecatoriei de a investi cambia cu formula executorie. Acest din urma alineat a format obiectul unui recurs in interesul legii solutionat de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 4/2009, obligatorie pentru instante, care a statuat cadispozitiile art. 374^1 din Codul de procedura civila, raportate la art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare. Dispozitiile art. 374^1 din Codul de procedura civila stabileau la acea epoca, si in prezent, ca "Inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara formula executorie".

Prin urmare, prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, carora prin decizia mentionata li s-a retinut caracterul de norma speciala in raport cu prevederile Codului de procedura civila, atunci cand se impune, se completeaza cu norma generala din Codul de procedura civila, care, in materia investirii cu formula executorie este reprezentata de alin. 1 si, respectiv, alin. 1^1 al art. 373^3.

Este si situatia complinirii dispozitiei alin. 4 al art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, a alin. 4 al art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, mai sus redate, cu prevederile art. 373^3 alin. 1 si 1^1 din Codul de procedura civila.

Potrivit art. 373^3 alin. 1 din Codul de procedura civila, "Incheierea prin care presedintele instantei respinge cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris [...] poate fi atacata cu recurs de catre creditor. Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la pronuntare, pentru creditorul prezent, si de la comunicare, pentru cel lipsa."

Conform alin. 1^1 al art. 373^3 din Codul de procedura civila "Incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris in cazurile prevazute de lege nu este supusa niciunei cai de atac".

Asadar, dreptul comun in materie de investire cu formula executorie instituie o unica si exclusiva cale de atac pentru ipoteza respingerii cererii de investire, recursul, iar, pentru exercitarea acestuia, un termen scurt, urgent, numai pentru creditor, de 5 zile de la pronuntare, respectiv de la comunicare pentru creditorul lipsa.

Incheierea prin care se admite cererea de investire nu este supusa niciunei cai de atac, conform dreptului comun executional.

Ca atare, este gresit a identifica dreptul comun in dispozitiile art. 299 din Codul de procedura civila, pe de o parte, deoarece aceasta dispozitie legala este plasata in Codul de procedura civila in cartea a II-a "Procedura contencioasa", titlul V "Caile extraordinare de atac", care reglementeaza procedura ce se finalizeaza prin obtinerea unei hotarari judecatoresti ce poate deveni sau nu titlu executoriu in conditiile legii, constituind drept comun pentru procedura contencioasa, in timp ce materia investirii cu formula executorie este plasata in cartea a V-a "Despre executarea silita", o etapa procesuala distincta, ale carei dispozitii se constituie in norma de drept comun in materie de executare silita, astfel cum a statuat si Decizia in interesul legii nr. 4/2009.

Pe de alta parte, dispozitiile art. 299 din Codul de procedura civila, deci sistemul cailor de atac reglementat pentru faza contencioasa a procesului civil, se caracterizeaza prin termene lungi si laxe, incompatibile si in contradictie cu principiile care definesc si particularizeaza faza executarii silite, caracterizata, de principiu, prin imprimarea unei promptitudini si celeritati pe care le reclama finalitatea procedurii executionale, in special cand executarea are ca obiect titlurile de credit, pentru ratiuni ce tin de formalismul acestora, si care se reflecta in termenele scurte ale cailor de atac, daca sunt reglementate, regula fiind lipsa acestora.

Acolo unde legiuitorul codului de procedura civila a dorit sa se aplice prevederile si regulile din cartea a II-a, a dispus expres aceasta, ca, de exemplu, prin art. 402 alin. 1 teza finala din Codul de procedura civila relativ la contestatia la executare, astfel: "Procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta se aplica in mod corespunzator".

Cum ultima modificare a dispozitiei art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost facuta de Legea nr. 11/1993, iar dispozitiile art. 373^3 alin. 1^1 din Codul de procedura civila au fost introduse ulterior, prin art. I pct. 67 din Legea nr. 219/2005, prevederea acesteia "Incheierea de investire nu este supusa caii de atac a apelului" trebuie transpusa in sistemul cailor de atac reglementat de dreptul comun in materia investirilor cu formula executorie, cu care se completeaza, reprezentat de art. 373^1, iar nu de art. 299 din Codul de procedura civila, sistem care instituie ca unica si exclusiva cale de atac recursul, dar numai pentru ipoteza respingerii cererii de investire.

Prin urmare, apelul la care refera alin. 4 al art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, alin. 4 al art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, semnificand, in acest context normativ mai sus evocat, recurs, incheierea de investire a titlurilor de credit in speta nu este supusa recursului.

Aplicarea dispozitiei art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, a dispozitiei art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma complinita cu norma de drept comun reprezentata de art. 373^1 alin. 1^1 din Codul de procedura civila este confirmata de noua reglementare a Codului de procedura civila in vigoare din februarie 2013.

Astfel, caracterul de titlu executoriu al titlurilor de credit este reglementat de art. 638 alin. (1) pct. 3 din noul Cod de procedura civila: "Sunt, de asemenea, titluri executorii si pot fi puse in executare silita: 3. titlurile de credit sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie", iar art. 640 din acelasi cod stabileste: "Cambia, biletul la ordin si cecul, precum si alte titluri de credit constituie titluri executorii, daca indeplinesc conditiile prevazute in legea speciala".

Indeplinirea conditiilor este verificata de instanta de executare conform art. 665 din noul Cod de procedura civila, in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii de incuviintare silita, deci, in cadrul procedurii incuviintarii silite, finalizata printr-o incheiere care, in caz de admitere, nu este supusa niciunei cai de atac, iar, in caz de respingere, poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

Se impune si observatia ca noul Cod de procedura civila nu mai reglementeaza procedura investirii cu formula executorie, renuntand la aceasta din ratiuni de celeritate a executarii silite, principiu al executarii silite consacrat expres de noul Cod de procedura civila prin art. 626: "Statul este obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii, iar, in caz de refuz, cei vatamati au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit."

Cum art. 10 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, norma tranzitorie, stabileste ca "Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a unor hotarari judecatoresti sau a altui inscris, acestea vor fi puse in executare, de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, fara a fi necesara investirea cu formula executorie", rezulta ca efectele prezentei decizii date in interesul legii inceteaza incepand cu luna februarie 2013, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, cand, astfel, devine caduca si Decizia nr. 4/2009, pronuntata tot in interesul legii, in sensul necesitatii investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, bilet la ordin, cambie si cec, precum si considerentele acesteia, executorialitatea titlurilor de credit fiind reglementata prin chiar noul Cod de procedura civila.

 

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, Inalta Curte va admite recursul in interesul legii si va statua in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cumodificarile si completarile ulterioare, in raport de dispozitiile art. 373^3 alin. 1^1 din Codul de procedura civila, in sensul ca incheierile prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a titlurilor de credit pe care le reglementeaza nu sunt supuse caii de atac a recursului.

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

Admite recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Galati si, in consecinta:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 61 alin. 4 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor art. 53 alin. 4 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport de dispozitiile art. 373^3 alin. 1^1 din Codul de procedura civila, stabileste ca:

Incheierile prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a unui titlu de credit (cambie, bilet la ordin, cec) nu sunt supuse caii de atac a recursului.

Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.

Pronuntata, in sedinta publica, astazi, 12 noiembrie 2012