Telefon: +4.0722.556.897

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii cadrului necesar in vederea realizarii unor programe si proiecte din domeniul protectiei mediului, pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile-limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu.
De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigura conformarea cu recomandarile Comisiei Europene cuprinse in comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit careia taxarea autoturismelor sa nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanta obiective, disponibile in mod obisnuit si relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO(2).
Totodata, in elaborarea prezentului act normativ s-a tinut cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta, pentru evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale.
Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza in regim de urgenta, avand in vedere impactul negativ social si de mediu constatat ca urmare a aplicarii taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, in ceea ce priveste valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pietei privind tranzactiile cu autoturisme existente in parcul national, precum si pentru reglementarea, in sensul clarificarii, a aplicarii timbrului de mediu asupra autoturismelor dobandite prin mostenire.
In cazul neadoptarii in regim de urgenta a prezentului act normativ se vor limita sever tranzactiile cu autoturisme existente in parcul national, cu impact direct asupra populatiei, precum si asupra finantarii unor programe si proiecte din domeniul protectiei mediului.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit in continuare timbru.
(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu si se utilizeaza de Administratia Fondului pentru Mediu in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
ART. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost inmatriculat;
b) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost inmatriculat;
c) RNTR 2 - Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselorutilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) RNTR 7 - Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) scoatere din parcul auto national - orice actiune care are ca rezultat radierea autovehiculului inmatriculat, cu exceptia casarii si dezmembrarii;
f) reintroducerea in parcul auto national - orice actiune care are ca rezultat prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania, dupa ce acesta a fost scos din parcul auto national;
g) organ fiscal competent - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate in a caror evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe;
h) contribuabil - orice persoana fizica sau persoana juridica care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
i) inmatriculare - operatiunea administrativa ce consta in inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare, precum si a numarului de inmatriculare;
j) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule - taxa prevazuta la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008;
k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa asa cum a fost prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;
l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa asa cum a fost prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare;
m) timbrul de mediu - reprezinta suma datorata de catre contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) si N(1), N(2), N(3).
ART. 3
(1) Timbrul se aplica pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2), M(3) si N(1), N(2), N(3), astfel cum sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia:
a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.
(2) Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
(3) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului.
(4) Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevazuta in RNTR 7.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat, detinute de catre persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intra in categoria celor exceptate de la plata taxei, cu conditia respectarii prevederilor alin. (3).
(6) In categoria autovehiculelor prevazute la alin. (1) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta statiilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgenta si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.
ART. 4
Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data, astfel:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
ART. 5
(1) Organul fiscal competent calculeaza cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul ale timbrului, depuse de catre contribuabilul care intentioneaza sa efectueze inmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Valoarea in lei a timbrului se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Timbrul se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului, pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, iar dovada platii acestuia va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.
ART. 6
(1) Timbrul se calculeaza pe baza elementelor prevazute la anexele nr. 1-6, dupa cum urmeaza:
a) pentru autovehiculele din categoria M(1) carora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculeaza dupa formula:
Suma de plata = [A x B x (100 - C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO(2), exprimat in grame/km mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO(2), exprimata in euro/1 gram km, prevazuta in anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;
b) pentru autovehiculele din categoria M(1) carora le corespund normele de poluare euro 4 si euro 3, timbrul de mediu se calculeaza dupa formula:
Suma de plata = [A x B x (100 - C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO(2), exprimat in grame/km mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO(2), exprimata in euro/1 gram km, prevazuta in anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie si prevazuta in anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;
c) pentru autovehiculele din categoria M(1) carora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:
Suma de plata = [E x D x (100 - C)]/100,
unde:
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana nr. 2 din anexa nr. 3;
D = cilindreea exprimata in centimetri cubi, prevazuta in certificatul de inmatriculare a autovehiculului sau in cartea de identitate a vehiculului;
E = valoarea prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie si valoarea prevazuta in coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
d) formula prevazuta la lit. c) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) si N(3), pentru care nivelul timbrului de mediu este prevazut in coloana 2 din anexa nr. 5.
(2) Norma de poluare Euro si nivelul emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Timbrul pentru autovehiculele carora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevazute la alin. (1) lit. a), odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.
(4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride si electrice timbrul de mediu nu se datoreaza.
(5) Cota de reducere a timbrului, prevazuta in anexa nr. 3, este stabilita in functie de vechimea autovehiculului.
(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare fata de cota de reducere prevazuta in anexa nr. 3, in functie de abaterile de la situatia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. In acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 3, majorata cu cota de reducere suplimentara prevazuta in anexa nr. 6. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(7) Suma reprezentand timbrul ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(8) Vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatricularii a acestuia.
(9) Atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei inmatricularii autovehiculului, timbrul se calculeaza in functie de anul de fabricatie.
ART. 7
(1) In cazul in care pentru un autovehicul s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto national si i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduala a timbrului.
(2) Valoarea reziduala a timbrului reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosinduse varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.
(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectueaza la cererea ultimului proprietar, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului.
(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.
(5) In situatia in care valoarea reziduala a timbrului, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat suma achitata la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, in Romania, se restituie valoarea reziduala a timbrului in limita sumei achitate.
ART. 8
Timbrul nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare;
e) dobandite prin mostenire, in cazul in care aceasta a intervenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobandite prin partaj.
ART. 9
(1) Suma reprezentand timbrul poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in anexa nr. 3.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avutein vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (6).
(3) In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in functie de operatiunile aferente expertizei tehnice si nu poate depasi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" se prezinta de catre platitorul taxei organului fiscal competent.
(7) La primirea documentului prevazut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand timbrul, care poate conduce la restituirea diferentei de timbru fata de cea platita cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(8) In cazuri bine intemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.
ART. 10
Stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind timbrul datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.
ART. 12
(1) In cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitata, este mai mare decat timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanta de urgenta, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenta dintre suma achitata de contribuabil cu taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie in termenul de prescriptie prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 13
Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile in sarcina statului, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu, se suporta din sumele incasate, cu titlu de timbru, in conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.
ART. 14
(1) Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculari vehicule si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Administratia Fondului pentru Mediu gestioneaza informatic evidenta autovehiculelor inmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, in concordanta cu incasarile efectuate la unitatile Trezoreriei Statului reprezentand taxe/timbru.
(2) Informatiile gestionate si procedurile privind implementarea sistemului informatic prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor interne si al ministrului mediului si schimbarilor climatice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 15
(1) In vederea stimularii vehiculelor noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu valoare nominala, pentru fiecare autovehicul nou achizitionat, denumit in continuare ecotichet.
(2) Ecotichetul are o valoarea nominala de 12.000 lei si se suporta din bugetul Fondului pentru mediu.
(3) Modelul ecotichetului prevazut la alin. (1) si modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
ART. 16
In termen de 15 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
ART. 17
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 martie 2013.
ART. 18
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 19
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012;
c) prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.