Telefon: +4.0722.556.897


    ART. 47
    (1)  Pe durata starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a  unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.
    (2)  Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

    ART. 48
    Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului. Pe perioada desfasurarii activitatii prin munca la domiciliu sau telemunca, salariatii isi indeplinesc atributiile specifice functiei sau ocupatiei pe care o detin, in conformitate cu legislatia care reglementeaza munca la domiciliu si telemunca.

    ART. 49
    Pe durata starii de urgenta se suspenda efectuarea controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a ordonantelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

    ART. 50
    (1)  Pe durata starii de urgenta se interzice incetarea sau suspendarea activitatii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, publice si private, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.
    (2)  Apartinatorii/Sustinatorii/Reprezentantii legali ai beneficiarilor serviciilor prevazute la alin. (1), in baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, dupa caz, resedinta apartinatorilor/sustinatorilor/reprezentantilor legali daca isi asuma pe propria raspundere ca au conditii corespunzatoare ocrotirii temporare a acestora.

    ART. 51
    Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe durata starii de urgenta.

    ART. 52
    Pe durata starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

    ART. 53
    (1)  Modificarea contractului individual de munca al personalului contractual incadrat in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului muncii si urmatoarelor reguli derogatorii:
    a) delegarea poate sa priveasca indeplinirea de lucrari sau sarcini pentru care salariatul detine pregatirea profesionala adecvata, chiar daca acestea nu sunt corespunzatoare atributiilor de serviciu;
    b) delegarea poate fi prelungita fara acordul salariatului;
    c) prin detasare se poate modifica felul muncii fara acordul salariatului.

    (2)  Modificarea raportului de serviciu al functionarilor publici incadrati in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale se realizeaza potrivit Codului administrativ si urmatoarei reguli derogatorii: delegarea poate fi dispusa pentru o perioada mai mare de 60 de zile fara acordul functionarului public.

    ART. 54
    Pe durata starii de urgenta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul:
    a) poate dispune unilateral intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale personalului angajat si reluarea activitatii;
    b) poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau de odihna suplimentar al personalului angajat.


    ART. 55
    Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

    ART. 56
    Termenele de preaviz prevazute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de urgenta, in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale. Pe durata starii de urgenta, pentru aceste categorii de personal nu se aplica dispozitiile art. 81 alin. (8) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

    ART. 57
    Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

    ART. 58
    Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

    ART. 59
    Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

    CAP. VII
    Domeniul justitie
    ART. 60
    Daca, din motive generate de pandemia de COVID-19, numarul de judecatori necesar formarii completului de judecata in cadrul unei sectii nu se poate asigura, presedintele instantei sau inlocuitorul acestuia, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune participarea unor judecatori de la alte sectii ale instantei, desemnati prin tragere la sorti.

    ART. 61
    Pe durata starii de urgenta continua activitatea de redactare si comunicare a hotararilor judecatoresti, de inregistrare a cererilor de chemare in judecata introduse pe durata starii de urgenta, precum si efectuarea oricaror alte activitati, sub rezerva respectarii regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu si cu observarea dispozitiilor prezentului decret.

    ART. 62
    Prescriptiile, uzucapiunile si termenele de decadere de orice fel, altele decat cele prevazute la art. 63 alin. (12), nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta, dispozitiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

    ART. 63
    (1)  Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.
    (2)  Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.
    (3)  In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.
    (4)  La solicitarea instantei investite cu solutionarea unei cauze dintre cele prevazute la alin. (1), instanta in a carei circumscriptie este situata localitatea in care se afla partile, reprezentantii partilor sau alti participanti la proces asigura, daca este posibil, echipamentele audiovideo necesare participarii acestora la sedintele de judecata prin videoconferinta si procedeaza la identificarea persoanelor mentionate, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale, printr-un judecator desemnat de presedintele instantei.
    (5)  In aplicarea dispozitiilor referitoare la dispunerea masurilor necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si la identificarea persoanelor care participa la acestea nu se intocmesc incheierile de sedinta specifice procedurii comisiei rogatorii.
    (6)  Cand este posibil, cererile de chemare in judecata, caile de atac, precum si orice alte acte de procedura adresate instantei, pentru care legea prevede conditia formei scrise si care nu se depun direct in sedinta, se transmit prin mijloace electronice.
    (7)  Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul starii de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.
    (8)  Dispozitiile art. 147 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila raman aplicabile pe durata starii de urgenta. Atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite instantei delegate in format electronic.
    (9)  Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.
    (10)  In cursul executarii silite, cand este posibil, executorii judecatoresti procedeaza la comunicarea actelor de procedura in format electronic, potrivit legii.
    (11)  In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1), se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.
    (12)  Termenele prevazute de lege pentru efectuarea actelor de procedura sau pentru exercitarea plangerilor, contestatiilor si cailor de atac de orice fel in cauzele prevazute la alin. (11), aflate in curs la data prelungirii starii de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (11) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.
    (13)  Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (11) se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

    ART. 64
    (1)  Activitatea de urmarire penala se desfasoara cu precadere cu privire la:
    a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;
    b) actele de urmarire penala, masurile procesuale si procedeele probatorii a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, cele privind audierea anticipata, precum si luarea masurilor asiguratorii;
    c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, cauzele avand ca obiect infractiuni contra vietii si cauzele enumerate la alin. (5);
    d) rezolvarea de catre procuror, potrivit art. 327 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, a cauzelor in care urmarirea penala a fost finalizata inaintea instituirii starii de urgenta, verificarea solutiilor de catre procurorul ierarhic superior si solutionarea plangerilor impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.

    (2)  Sesizarea prin rechizitoriu sau acord de recunoastere a vinovatiei a instantei de judecata competente se poate realiza doar in cazurile prevazute limitativ la alin. (5).
    (3)  Organul de urmarire penala incunostinteaza partile, subiectii procesuali principali si avocatii acestora cu privire la desfasurarea urmaririi penale in cauzele prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiilor in care ar fi afectata buna derulare a cercetarilor si aflarea adevarului in cauza. Ordonanta prin care procurorul constata ca nu a operat suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale se comunica, de indata, persoanelor interesate.
    (4)  Judecatorii de drepturi si libertati solutioneaza cererile, propunerile, plangerile, contestatiile sau orice alte sesizari privind cauzele prevazute la alin. (1) lit. a)-c).
    (5)  Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia cauzelor in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, a altor cauze urgente apreciate ca atare de catre judecator sau instanta de judecata, precum si a  urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele privind contestatii la executare, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor. Dispozitiile art. 63 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (6)  In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura.
    (7)  Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic, indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte.
    (8)  Termenele de comunicare a ordonantelor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1) lit. a)-c), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata.
    (9)  Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.
    (10)  Daca exista mijloace audiovideo corespunzatoare, in cursul urmaririi penale, ascultarea altor persoane decat cele prevazute la alin. (9) se face prin videoconferinta cu acordul acestora. Dispozitiile art. 63 alin. (4) se aplica in mod corespunzator in procesele penale.
    (11)  Se suspenda de plin drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale, cu exceptia licitatiilor publice desfasurate prin mijloace electronice.
    (12)  Pe durata starii de urgenta, bunurile in privinta carora au fost instituite masuri asiguratorii si sunt necesare prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19 pot fi rechizitionate, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public.
    (13)  Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda. Suspendarea opereaza de drept, fara a fi necesara emiterea unei ordonante sau a unei incheieri in acest scop.
    (14)  Daca pe durata starii de urgenta, din motive generate de pandemia de COVID-19, un parchet este impiedicat sa functioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) la un parchet egal in grad, daca masura se impune in interesul rezolvarii cauzei.
    (15)  Daca din motive generate de pandemia de COVID-19, o instanta de judecata este impiedicata sa isi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se desemneaza o alta instanta de acelasi grad care sa preia solutionarea cauzelor a caror judecata continua pe durata starii de urgenta, dispozitiile art. 76 din Codul de procedura penala aplicandu-se in mod corespunzator. Atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite in format electronic instantei desemnate.
    (16)  Pe durata starii de urgenta, cauzele in materia liberarii conditionate si cauzele avand ca obiect schimbari privind masura educativa a internarii intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie se solutioneaza de urgenta si cu precadere, termenele de judecata fiind, de regula, de 7 zile. Pentru motive temeinic justificate, instanta poate acorda termene mai scurte.
    (17)  Prin derogare de la prevederile art. 215 alin. (1) din Codul de procedura penala, inculpatul fata de care s-a dispus masura preventiva a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune nu se prezinta la sediul unitatii de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura. Pentru supravegherea inculpatului, organul de politie mentionat se va deplasa, conform programului de supraveghere sau ori de cate ori se apreciaza a fi necesar, la domiciliul inculpatului.

    ART. 65
    Urmarirea penala si judecata se desfasoara conform Codului de procedura penala, cu posibilitatea, la nevoie si in functie de evolutia situatiilor generate de starea de urgenta sau efectele acesteia, instituirii unor norme speciale privind procedura de urmarire si judecata a infractiunilor savarsite in timpul starii de urgenta sau profitand de aceasta stare, precum si in cazul infractiunilor flagrante.

    ART. 66
    Pe durata starii de urgenta, prevederile art. 63 se aplica in mod corespunzator si in procedurile de competenta Inspectiei Judiciare.

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.