Telefon: +4.0722.556.897


    ART. 2
    Politia locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 3
    Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin pe care acestea le executa.

    ART. 4
    Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune ale acestora.

    ART. 5
    Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

    ART. 6
    (1)  Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de evolutia situatiei.
    (2)  Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

    ART. 7
    Personalul militar din Ministerul Apararii Nationale care participa la misiunile de sprijin in domeniul ordinii publice ori pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone este abilitat:
    a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor, precum si sa verifice motivul deplasarii/circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei;
    b) sa interzica, temporar, patrunderea in cladiri, localitati sau zone geografice delimitate si marcate in care sunt dispuse masuri de carantinare sau izolare, intr-un mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;
    c) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile prin care sunt afectate masurile de carantinare sau izolare;
    d) sa dea semnale, indicatii si dispozitii participantilor la trafic.


    ART. 8
    (1)  Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala pot organiza si derula, pe durata starii de urgenta, proceduri de atribuire in vederea incheierii de acorduri-cadru, pentru acoperirea necesarului de mijloace specifice de protectie si interventie, prin procedura de negociere fara publicare prealabila, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) si art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2)  Necesarul de mijloace specifice de protectie/interventie prevazut la alin. (1), inclusiv cantitatile maxime de astfel de mijloace, se aproba prin hotarare a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
    (3)  Perioada acordului-cadru nu poate depasi 3 luni de la data incheierii acestuia. Contractele subsecvente se incheie pe baza acordurilor-cadru, pana la atingerea cantitatilor maxime.

    ART. 9
    Institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.

    ART. 10
    Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe durata starii de urgenta se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de instructie.

    CAP. II
    Domeniul stare civila
    ART. 11
    Institutiile si autoritatile publice care, in exercitarea competentelor prevazute de legislatia specifica, solicita prezentarea certificatelor de stare civila, in original si/sau fotocopii, sunt obligate sa accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila transmise in format electronic de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de oficiul de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor.

    ART. 12
    (1)  Pe durata starii de urgenta, documentele primare care stau la baza inregistrarii actelor de nastere si de deces se transmit de emitenti la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autoritati ale statului roman.
    (2)  In termen de cel mult 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, institutiile, autoritatile publice si persoanele fizice sunt obligate sa efectueze demersuri pentru depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in original, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila care a inregistrat actul de stare civila.

    ART. 13
    Pe durata starii de urgenta, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului.

    CAP. III
    Domeniul economic
    ART. 14
    Guvernul poate adopta masuri economice si sociale pentru sustinerea operatorilor economici si a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.

    ART. 15
    Autoritatile contractante, inclusiv entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, au dreptul de a achizitiona direct materiale si echipamente necesare prevenirii si combaterii COVID-19, cu depasirea pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in limita fondurilor bugetare repartizate cu aceasta destinatie.

    ART. 16
    Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

    ART. 17
    Se dispun masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

    ART. 18
    Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe durata starii de urgenta.

    ART. 19
    Pe durata starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.). In situatia in care se constata o scadere a preturilor la energie electrica si gaze naturale, pe pietele regionale, Guvernul va lua masurile necesare astfel incat aceste scaderi sa se reflecte partial sau integral in pretul final de la nivelul consumatorilor.

    ART. 20
    In situatia in care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata starii de urgenta, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/utilizate in cadrul acestora pot fi redistribuite in cadrul altor programe, proiecte sau in favoarea unor unitati sanitare, de asistenta sociala, de ingrijire si asistenta medico-sociala sau beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. IV
    Domeniul fondurilor europene
    ART. 21
    Pentru perioada starii de urgenta, autoritatile de management si organismele intermediare emit instructiuni specifice in relatia cu beneficiarii, astfel incat implementarea contractelor de finantare sa se deruleze in acord cu prevederile legale si cu masurile stabilite pentru reducerea riscului raspandirii virusului COVID-19.

    ART. 22
    Guvernul stabileste, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentului decret, cadrul general si modalitatile de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene.

    ART. 23
    Pe durata starii de urgenta, la solicitarea justificata a beneficiarilor, autoritatile de management si organismele intermediare aproba reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatilor care fac obiectul finantarii din fonduri europene fara a aduce atingere indicatorilor de rezultat ai proiectelor sau obiectivelor specifice ale acestora, dupa caz, si fara ca prelungirea contractelor de finantare sa depaseasca data de 31 decembrie 2023.

    ART. 24
    (1)  Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/ certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza dezbaterile publice prevazute de lege pentru a obtine acordurile/avizele/certificatele in mediul on-line, cu participarea corespunzatoare a tuturor partilor interesate. Procesele-verbale ale consultarilor publice se incheie si se semneaza de catre parti in format electronic si constituie inscrisuri oficiale conform legii.
    (2)  Pe durata starii de urgenta, autoritatile competente in domeniul eliberarii acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finantare din fonduri europene au obligatia de a organiza depunerea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor/avizelor/certificatelor in format electronic. Aceeasi obligatie revine autoritatilor competente si pentru solicitarea de clarificari sau eliberarea acordurilor/avizelor/certificatelor. Acordurile/Avizele/Certificatele eliberate in format electronic prin utilizarea semnaturii electronice sunt considerate inscrisuri autentice in conditiile prevazute de lege.

    CAP. V
    Domeniul sanatatii
    ART. 25
    In structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si unitatile subordonate, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala, pentru suplimentarea personalului implicat direct in activitati destinate prevenirii si combaterii pandemiei COVID-19 se poate angaja fara concurs, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual sau functionari publici.

    ART. 26
    Actele normative cu valabilitate pana la data de 14 aprilie 2020, care privesc acordarea serviciilor medicale, inclusiv ingrijirilor la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si a celor privind programele nationale de sanatate - preventive si curative isi prelungesc aplicabilitatea pe durata starii de urgenta.

    ART. 27
    Pe durata starii de urgenta, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) se deconteaza toate serviciile de dializa efectiv realizate, cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut la nivel national.

    ART. 28
    Pe durata starii de urgenta, serviciile de ambulanta private efectueaza si alte servicii in afara celor contractate cu casele de asigurari de sanatate, care se suporta din bugetul FNUASS. Casele de asigurari de sanatate deconteaza intreaga activitate a serviciilor de ambulanta private, la nivelul indicatorilor realizati.

    ART. 29
    Pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, in regim de spitalizare continua sau de zi, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, decontarea sumelor contractate din bugetul FNUASS sau bugetul Ministerului Sanatatii se realizeaza la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizata sau, dupa caz, la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta depaseste nivelul contractat, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrului II.

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.